Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky společnosti Kovo Praktik s.r.o.,

sídlem Za Šachtou 387/5, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ 27810879,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52441

 • Část A - Všeobecné obchodní podmínky pro kupující, kteří jsou spotřebiteli
 • Část B - Všeobecné obchodní podmínky pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli

 

 

ČÁST A
Všeobecné obchodní podmínky pro kupující, kteří jsou spotřebiteli

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kovo Praktik  s.r.o., sídlem Za Šachotu 387/5, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ 27810879, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52441 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.office24h.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží  

(dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupujícímu bude neprodleně po odeslání objednávky automaticky odesláno potvrzení o doručení objednávky prodávajícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky (akceptací), které prodávají zašle kupujícímu po zpracování objednávky a ověření dostupnosti zboží, toto potvrzení bude prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému platební brány ThePay; 
 • Zaplacením kupní ceny po akceptaci objednávky před dodáním zboží. 

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případně objednané doplňkové služby k dopravě (viz čl. 6 těchto obchodních podmínek), případně službu „montáž zboží“). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu před uzavřením kupní smlouvy. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    V případě platební brány Comgate je možno použít následující platební metody:

  • Platební karty
  • Zaplatit přes Apple Pay
  • Zaplatit přes Google pay
  • Online převod - Air Bank
  • Online převod - Česká spořitelna
  • Online převod  - ČSOB
  • Online převod - Komeční banka
  • Online převod - Moneta Money Bank
  • Online převod - FIO Banka
  • Online převod - mBank
  • Online převod - Raiffeisenbank
  • Odložená platba - Twisto
  • Odložená platba - PlatímPak
  • Odložená platba - Skip Pay
  • Nákup na třetinu - Skip pay
  • Nákup na třetinu  -Twisto
  • Rozložená platba - Essox
  • Nákup na splátky - Cofidis Pay
  • Nákup na splátky - ESSOX

   

 

 

Upozornění: Platba prostřednictvím platební brány Comgate (platební karta, Google Pay, Apple Pay, rychlý online převod) je omezena na částku cca 150 000 Kč s dph za 24 hodin (ekvivalent 6 000 €). 

4.7.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.8.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.10.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:prodej@kovopraktik.cz

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (v případě platby dobírkou na účet sdělený kupujícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5.    Podmínky dodání zboží se řídí jednotlivou objednávkou. Prodávající neúčtuje dopravné, vyjma níže uvedených doplňkových služeb, jsou-li kupujícím objednány. Konkrétního přepravce, který zásilku doručí, určuje Prodávající, podle charakteru a objemu objednaného zboží Kupujícím.

Doplňkové služby k dopravě 

Doprava zboží je standardně zajištěna tzv. na "práh domu" v pracovní dny od 8 - 17 hodin. Kupující si může objednat nadstandardní služby k dopravě jako např. vynesení zboží do patra nebo dodání v určitém čase je možno objednat přímo během objednávky. Tyto služby jsou zpoplatněny.

Zpoplatněné služby: 

 • Služba Výnos do patra s asistencí příjemce- Řidič přepravní společnosti doručí zásilku na Vámi určené místo v areálu nebo vynese do patra s aktivní asistencí příjemce. Doručení je v pracovní dny do 24 hodin od expedice zboží. 
 • Služba Výnos do patra bez asistence příjemce - Řidič přepravní společnosti s pomocí závozníka doručí zásilku na Vámi určené místo v areálu nebo vynese do patra bez asistence příjemce. Doručení je v pracovní dny do 72 hodin od expedice zboží. 
 • Služba zboží doručeno do 13.00 hod - Garance dodání zásilky v pracovní dny v dopoledních hodinách do 13:00. 

Uvedené doplňkové služby si můžete zvolit a objednat přímo během objednávky v e-shopu.       

Ceník služby – zboží doručeno do 13.00 hod

Jednotná cena pro všechny objednávky

500,- Kč

Ceník služby – Výnos s asistencí příjemce

Cena služby se určuje podle celkové hodnoty objednávky v základních cenách zboží bez DPH a bez aplikace zákaznických slev,

Ceník služby – Výnos do patra s asitencí příjemce

Cena služby se určuje podle celkové hodnoty objednávky v základních cenách zboží bez DPH a bez aplikace zákaznických slev, V případě, že hmotnost 1 ks přesáhne 80 kg, cena služby bude stanovena individuálně.

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4.    Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době stodvaceti měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, či záruční doba, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5.    Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6.    Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7.    Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese: prodej@kovopraktik.cz

7.8.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.10.   Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy:prodej@kovopraktik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Za Šachtou 387/5, 717 00 Ostrava-Bartovice, elektronické pošty: prodej@kovopraktik.cz, telefon: 596 789 334

 

 

ČÁST B
Všeobecné obchodní podmínky pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Nákup zboží a služeb na našich internetových stránkách www.kvopraktik.cz mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který není spotřebitelem se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále též „OP“).

Pro úplnost se konstatuje, že za spotřebitele se považuje jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy se spotřebiteli jsou upraveny v jiných obchodních podmínkách Prodávajícího, a to v obchodních podmínkách pro spotřebitele.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Prodávajícím je společnost Kovo Praktik s.r.o. s.r.o., IČ: 278 10 879, se sídlem Za Šachtou 387/5, 717 00 Ostrava-Bartovice, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52441.

 

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.office24h.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Přístup na stránky www.office24h.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů za podmínek na stránkách uvedených. U Kupujících budou osobní údaje zpracovány Prodávajícím (dále i „Správce“) za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro Kupujícího vyplývajících. 

V rámci svojí činnosti Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), i osobní údaje svých zákazníků. Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími správci, pokud si Prodávající k takovému sdílení nezíská souhlas Uživatele (Kupujícího). Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek udělení dobrovolného souhlasu ze strany Kupujícího.

V rámci svého podnikání Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje svých zákazníků:

 1. jméno a příjmení zákazníka, či zástupce či zástupců zákazníka; 
 2. identifikační údaje zákazníka (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy); 
 3. trvalé bydliště nebo sídlo zákazníka; 
 4. e-mailová adresa zákazníka či jeho zástupců; 
 5. telefonní číslo zákazníka či jeho zástupců; 
 6. osobní data kontaktních osob (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo); 
 7. čísla dvou osobních dokladů, je-li zákazníkem fyzická osoba 
 8. bankovní spojení (číslo účtu) zákazníka

V tomto ohledu subjekt údajů prohlašuje, že před poskytnutím výše uvedených údajů uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů této osoby pro dále uvedené účely:

 • za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.  
 • plnění zákonných povinností; 
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou);

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání práv ze smlouvy a dále po dobu pěti (5) let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Správce při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Osobní údaje zpracovává Správce.

Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům subjektu údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; 
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; 
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; 
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; 
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování; 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Pokud si subjekt údajů přeje ve věci osobních údajů z jakéhokoliv důvodu kontaktovat Správce, může tak učinit na emailové adrese prodej@kovopraktik.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

 1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [Objednat s povinností platby] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. 

Prodávající oznámí Kupujícímu potvrzení objednávky oznámením na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen "akceptace"). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.

Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby a v případě důvodné pochybnosti o správnosti  těchto údajů nebo v případě, že správnost těchto údajů nelze ověřit, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu a ověření identifikačních údajů Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím upozorněn.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva. V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách www.office24h.cz jsou uváděny jako konečné, bez DPH a včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží) je uvedena v části „Podmínky dodání zboží“ těchto OP, jejich výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti zda je kupující jiná osoba než podnikatel), a jsou následně přičteny k ceně zboží v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného na území ČR. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 

Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny vč. DPH.

 1. EXPEDIČNÍ LHŮTA

Expediční lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 4. těchto OP, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu (akceptace) ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná expediční lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny expedice zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny.

 1. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

Podmínky dodání zboží se řídí jednotlivou objednávkou. 

Prodávající neúčtuje dopravné po ČR (netýká se doplňkových služeb k dopravě). 

Konkrétního přepravce, který zásilku doručí, určuje Prodávající, podle charakteru a objemu objednaného zboží Kupujícím.

Doplňkové služby k dopravě 

Doprava zboží je standardně zajištěna tzv. na "práh domu" v pracovní dny od 8 - 17 hodin. Kupující si může objednat nadstandardní služby k dopravě jako např. vynesení zboží do patra nebo dodání v určitém čase je možno objednat přímo během objednávky. Tyto služby jsou zpoplatněny.

Nabízené služby:

 • Služba Výnos do patra s asistencí příjemce - Řidič přepravní společnosti doručí zásilku na Vámi určené místo v areálu nebo vynese do patras aktivní asistencí příjemce. Doručení je v pracovní dny do 24 hodin od  expedice zboží. 
 • Služba Výnos do patra bez asistence příjemce- Řidič přepravní společnosti s pomocí závozníka doručí zásilku na Vámi určené místo v areálu nebo vynese do patra bez asistence příjemce. Doručení je v pracovní dny do 72 hodin od expedice zboží. 
 • Služba Dopolední doručení do 13.00 hod- Garance dodání zásilky v pracovní dny v dopoledních hodinách do 13:00.

Uvedené doplňkové služby si můžete zvolit a objednat přímo během objednávky v e-shopu.

Ceník služby Dopolední doručení do 13.00 hod.

Jednotná cena pro všechny objednávky

500,- Kč

Ceník služby -  Výnos do patra s asistencí příjemce.

Cena služby se určuje podle celkové hodnoty objednávky v základních cenách zboží bez DPH a bez aplikace zákaznických slev, slev získaných pomocí slevových kupónů nebo slevy získané z online poptávky.

Ceník služby  - Výnos do patra s asistencí příjemce

Cena služby se určuje podle celkové hodnoty objednávky v základních cenách zboží bez DPH a bez aplikace zákaznických slev, slev získaných pomocí slevových kupónů nebo slevy získané z online poptávky. V případě, že hmotnost 1 ks přesáhne 80 kg, cena služby bude stanovena individuálně

Kupující je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je však kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je zasílána elektronicky ve formě .pdf souboru e-mailem v okamžiku expedice zboží na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s fakturací elektronickou formou. 

 1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ A SERVIS

Kupující je oprávněn uplatnit práva ze skrytých vad, které se projeví u zboží v době 120 měsíců  od převzetí věci Kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.office24h.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba za skryté vady), odpovídá Prodávající za skryté vady, které se v této lhůtě projeví. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. 

Kupující je povinen se seznámit s návodem k montáži nebo používání zakoupeného výrobku před jeho použitím. Návody k obsluze nebo montáži jsou přiloženy přímo u zboží V případě, že by návod ke zboží nebyl k dispozici u zboží. Prodávající zašle návod Kupujícímu na vyžádání. 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 4. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a 
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

V případě odpovědnosti Prodávajícího za vady má Prodávající právo zvolit jedno z následujících řešení: 

 • dodání nové věci bez vad; 
 • oprava věci; 
 • poskytnutí slevy; 
 • odstoupení od kupní smlouvy s vrácením kupní ceny;

Volbu příslušného řešení vady Prodávající uskuteční zpravidla podle aktuálních možností.  

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby: 

 1. výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, 
 2. výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), 
 3. vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy: 

 1. u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
 2. má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího. 

V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci prostřednictvím zákaznické linky klientského centra Prodávajícího na telefonu 596 789 334 případně elektronicky na adrese prodej@kovopraktik.cz,, kde si zároveň domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde Kupujícímu operátor poradí, jak postupovat. Byla-li však v potvrzení vystaveném Prodávajícím o právu z odpovědnosti za skryté vady, případně v záručním listu, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující právo na opravu uplatnit v zájmu rychlejšího vyřízení u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností: 

 1. že se jedná o skrytou vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 120 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. 
 2. že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího. 
 3. že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek Prodávajícímu nebo osobě prodávajícím nebo výrobcem určené k provedení opravy. 

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.office24h.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.